Kompetente medarbeidere er en forutsetning for et godt tilbud til våre beboere

Regjeringen har satt seg som mål at vi skal heve kompetansen totalt sett innenfor hele primærhelsetjenesten. Bergen kommune har investert i flere ulike tiltak som også vi drar nytte av. Vi har i dag flere sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter som er i ferd med å bygge på sin kompetanse via ulike tilbud i Bergen kommune. Samtidig setter vi av midler til kurs og kompetansehevende tiltak som kan søkes om internt. Vi ønsker at kompetanseutviklingen på huset skal bygge opp under vår visjon, og det behovet som vi ser i organisasjonen. Her følger en oversikt over det som foregår i dag.

Kurs og seminar
Det tilbys mange aktuelle kurs og seminar innenfor fagfeltet. Utifra behov meldt gjennom medarbeidersamtaler, og en vurdering av hva vi trenger blir kurs tildelt.

Intern undervisning
Settes opp på møteplanen omlag tre ganger i halvåreet. Tema etter innspill, eller utifra aktuelle saker.

Sykepleiestudenter og elever
Vi har sykepleierstudenter fra VID, Haraldsplass. Sykepleiere med veiledningskurs følger opp studentene.

SME har avtale med Bergen kommune sitt opplæringskontor om lærlingeplasser. Vi utdanner egne instruktører blandt hjelpepleierne/omsorgsarbeiderne som følger opp elevene i lærlingtiden.

Vi tar i mot elever fra helse- og sosiallinjene når de har utplassering de første to årene på skole.