Sykepleierne er nøkkelpersoner i våre alders og sykehjem

Deres kompetanse er både lovpålagt og helt nødvendig for å kunne gi riktig pleie, omsorg og oppfølging av beboerne. Det er viktig å rekruttere og beholde gode sykepleiere. Da må vi både kunne tilby en faglig utfordrende arbeidsplass, og en organisering som gjør at sykepleierne opplever å kunne utføre jobben sin på en god måte. Vi har organisert sykepleietjenesten vår slik;

Sykepleiefaglig leder
Sykepleiefaglig leder har et overordnet faglig ansvar i forhold til beboernes tilbud. F.eks i mottak og flytting av beboere. Sykepleiefaglig leder har også hovedansvaret for persoanlet på avdelingenes turnus, og ansettelse i stillingene.

Mellomledere
Vi har fem mellomledere som har det faglige ansvaret på sine avdelinger. Alle disse er sykepleiere med videreutdanning. Mellomlederne har også en del av personalansvaret. Disse lederne jobber ikke turnus, og er på jobb alle ukedager. En dag i uken er satt av til administrativt arbeid slik at de har tid og mulighet til å planlegge, tilrettelegge og følge opp både beboere og personalet. Mellomlederne deltar aktivt ute i det beboerrettede arbeidet resten av uken.

Ambulerende sykepleiere
Seks av våre sykepleiere er ansatt i stillinger som vi kaller ambulerende sykepleiere. Det betyr at på sine helgevakter har de ansvar for hele huset som sykepleiere. De er ikke tilknyttet en avdeling i helgen, men løser oppgaver, beskrevet i egen instruks, for alle avdelinger. De øvrige vaktene i turnus er disse sykepleierne tilknyttet sin avdeling. Dette skaper en forutsigbar situasjon både for sykepleiren og personalet som jobber på avdelingene.

Sykepleiere på avdelingene
Sykepleierne som jobber på avdelingene tar også ambulerende vakter i ferier og ved behov. De er ellers tilknyttet sin egen avdeling i helgene.

Sykepleiespesialister
Mange av sykepleirne har et felt som de har ønsket å utvikle spesiell kompetanse i forhold til. Denne kan nyttiggjøres også av andre avdelinger ved behov. Organisasjonen har forpliktet seg til å bidra med kurs og oppfølging mot at kompetansen blir videreført også til resten av huset. Noen sykepleiere har spesielle faglige oppgaver som de har ansvar for, og følger opp.

Sykepleiemøter
Det arrangeres møte for alle sykepleirerne tre ganger i halvåret. Tema der kan være alle typer saker som angår sykepleierne spesielt.