Ansatte

De ansatte er eldresenterets viktigste ressurs

Vårt "produkt" er omsorg for andre mennesker. Kvaliteten på det vi leverer er helt avhengig av våre ansatte. På Slettebakken menighets Eldresenter jobber det mange dyktige fagpersoner som hver eneste dag gjør det de kan for at beboerne skal oppleve å bli godt ivaretatt. Mange av våre ansatte har lang erfaring fra eldreomsorgen, og er spesielt kompetente i møte med utfordringene på dette feltet. Vårt totale tilbud er avhengig av at alle ansatte har samme mål; skape et godt produkt for de som bor hos oss. Etisk refleksjon er innarbeidet på alle nivå i organisasjonen.

Vi ønsker at eldresenteret skal være en arbeidsplass der det både er høy faglig standard og høy trivsel. Personsentrert omsorg er et nøkkelbegrep. Vi jobber både med faglig utvikling og er opptatt av vårt arbeidsmiljø. Trivsel på jobb er viktig for å yte gode tjenester til våre beboere. Vår visjon har utviklet seg gjennom diskusjoner i hele organisasjonen. Derfor står vi samlet om innholdet i den både i forhold til beboere, pårørende og hverandre som arbeidskolleger; VI TAR OSS TID TIL DE GODE OPPLEVELSENE! Nye medarbeidere får omvisning på huset, og en del informasjon blant annet via heftet "Velkommen som ny medarbeider"

Personalgruppen

Slettebakken Eldresenter har 110 ansatte fordelt på 62 stillingshjemler

Personalgruppen er satt sammen av:

  • På sykehjemsavdelingene: Geriatrisk sykepleier, 3 ambulerende sykepleiere, sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeider, pleieassistenter.
  • Nattpersonalet: Ambulerende sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
  • Renholdsavdelingen: Ledende renholder og renholdsarbeidere
  • Kjøkkenet: Kjøkkensjef og to fagutdannede kokker
  • Administrasjon: Sykehjemsleder, Økonomileder, Pers/lønn-konsulent
  • Legetjeneste: Tilsynslege i 100 % stilling
  • I tillegg: Driftsleder, frisør, fotterapeut, frivillighetskoordinator/ aktivitetsleder.

Kompetanse

Kompetente medarbeidere er en forutsetning for et godt tilbud til våre beboere

Regjeringen har satt seg som mål at vi skal heve kompetansen totalt sett innenfor hele primærhelsetjenesten. Bergen kommune har investert i flere ulike tiltak som også vi drar nytte av. Vi har i dag flere sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter som er i ferd med å bygge på sin kompetanse via ulike tilbud i Bergen kommune. Samtidig setter vi av midler til kurs og kompetansehevende tiltak som kan søkes om internt. Vi ønsker at kompetanseutviklingen på huset skal bygge opp under vår visjon, og det behovet som vi ser i organisasjonen. Her følger en oversikt over det som foregår i dag.

Kurs og seminar
Det tilbys mange aktuelle kurs og seminar innenfor fagfeltet. Utfra behov meldt gjennom medarbeidersamtaler, og en vurdering av hva vi trenger blir kurs tildelt.

Intern undervisning
Settes opp på møteplanen om lag tre ganger i halvåret. Tema etter innspill, eller utfra aktuelle saker.

Sykepleiestudenter og elever
Vi har sykepleierstudenter fra VID, Haraldsplass. Sykepleiere med veiledningskurs følger opp studentene.
SME har avtale med Bergen kommune sitt opplæringskontor om lærlingeplasser. Vi utdanner egne instruktører blant hjelpepleierne/omsorgsarbeiderne som følger opp elevene i lærlingtiden.
Vi tar i mot elever fra helse- og sosiallinjene når de har utplassering de første to årene på skole.

Sykepleietjenesten

Sykepleierne er nøkkelpersoner i våre alders og sykehjem

Deres kompetanse er både lovpålagt og helt nødvendig for å kunne gi riktig pleie, omsorg og oppfølging av beboerne. Det er viktig å rekruttere og beholde gode sykepleiere. Da må vi både kunne tilby en faglig utfordrende arbeidsplass, og en organisering som gjør at sykepleierne opplever å kunne utføre jobben sin på en god måte. Vi har organisert sykepleietjenesten vår slik;

Sykepleiefaglig leder
Sykepleiefaglig leder har et overordnet faglig ansvar i forhold til beboernes tilbud. F.eks i mottak og flytting av beboere. Sykepleiefaglig leder har også hovedansvaret for persoanlet på avdelingenes turnus, og ansettelse i stillingene.

Mellomledere
Vi har fem mellomledere som har det faglige ansvaret på sine avdelinger. Alle disse er sykepleiere med videreutdanning. Mellomlederne har også en del av personalansvaret. Disse lederne jobber ikke turnus, og er på jobb alle ukedager. En dag i uken er satt av til administrativt arbeid slik at de har tid og mulighet til å planlegge, tilrettelegge og følge opp både beboere og personalet. Mellomlederne deltar aktivt ute i det beboerrettede arbeidet resten av uken.

Ambulerende sykepleiere
Seks av våre sykepleiere er ansatt i stillinger som vi kaller ambulerende sykepleiere. Det betyr at på sine helgevakter har de ansvar for hele huset som sykepleiere. De er ikke tilknyttet en avdeling i helgen, men løser oppgaver, beskrevet i egen instruks, for alle avdelinger. De øvrige vaktene i turnus er disse sykepleierne tilknyttet sin avdeling. Dette skaper en forutsigbar situasjon både for sykepleiren og personalet som jobber på avdelingene.

Sykepleiere på avdelingene
Sykepleierne som jobber på avdelingene tar også ambulerende vakter i ferier og ved behov. De er ellers tilknyttet sin egen avdeling i helgene.

Sykepleiespesialister
Mange av sykepleirne har et felt som de har ønsket å utvikle spesiell kompetanse i forhold til. Denne kan nyttiggjøres også av andre avdelinger ved behov. Organisasjonen har forpliktet seg til å bidra med kurs og oppfølging mot at kompetansen blir videreført også til resten av huset. Noen sykepleiere har spesielle faglige oppgaver som de har ansvar for, og følger opp.

Sykepleiemøter
Det arrangeres møte for alle sykepleirerne tre ganger i halvåret. Tema der kan være alle typer saker som angår sykepleierne spesielt.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er avgjørende for trivselen

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at personalet skal trives, og klare å yte maksimalt ovenfor våre beboere. Vi prøver å fange opp hvordan den enkelte ansatte opplever sin arbeidsplass gjennom medarbeidersamtaler. Konflikter blir håndtert på lavest mulig nivå, og holdningen er at de kan medføre bedring i vår arbeidshverdag hvis vi løser dem fornuftig.

Arbeidsmiljøutvalget består av tre to ansatte representanter og to arbeidsgiverrepresentanter i tillegg til daglig leder. AMU følger årlige tiltakene som påvirker persoanlets arbeidsmiljør. AMU fordeler også de avsatte midlene mellom de tiltak som er ønsket.

De siste årene har velferdsmidlene subsidiert julebord, blåtur og teaterbesøk. Tiltakene er populære og samler ansatte på tvers av alle avdelinger. 

I tillegg arrangerer AMU ulike sosiale treff for å knytte personalgruppene samman.

De ulike avdelingene tar også selv ansvar for å skape gode relasjoner også gjennom felles aktiviteter. Det kan vere alt fra reiser i inn- og utland til felleslunsjer på tvers av avdelingene.

Sykefraværet har vært lavt (under 7%) for vår sektor flere år på rad.  AMU har en målsetting om at sykefraværet skal ligge under 7%.