Åpenhetsloven

SME er omfattet av åpenhetsloven og er gjennom denne pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

 SME er en stiftelse som har til formål å gi eldre mennesker god og helhetlig omsorg i sykehjemmet, samt utfyllende tilbud på eldresenteret. SME ledes i samsvar med kristne verdier og et kristent menneskesyn. SME har ikke økonomisk erverv til formål.

 SME jobber med å etablere gode prosesser for aktsomhetsvurderinger. Det er gjennomført en risikovurdering av leverandørkjeden og forretningspartnere for å identifisere risikoområder i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 Vi har på bakgrunn av risikovurderingen sett at det er en viss risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til vår drift. Flere av produktene som SME benytter står på høyrisikolisten for bærekraftige anskaffelser i staten. Dette gjelder blant annet medisinsk forbruksmateriell, arbeidstøy og andre typer tekstiler. Dette er produkter som er en del av den daglige driften ved sykehjemmet. Disse produktene kjøper vi i stor grad gjennom leverandører som har innkjøpsavtaler med Bergen Kommune. SME vil derfor kontakte Bergen Kommunes innkjøpsavdeling for å sikre at anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter er en del av kravene som stilles til deres leverandører. Ansatte ved SME kjøper også sitt eget arbeidstøy, som de får refusjon for. Dette er en ordning som sykehjemmet ønsker å opprettholde for å gi sykehjemmet et mindre institusjonalisert preg, samt for å gi de ansatte en mulighet til selv i noen grad å bestemme arbeidstøyet sitt. For å få bedre kontroll med hvor arbeidstøyet er produsert, vil virksomheten oppfordre ansatte til ikke å kjøpe arbeidstøyet sitt hos leverandører som ikke oppgir produksjonsland/sted.

 Dersom det kommer frem at det internt i SME eller hos noen av våre leverandører/forretningspartnere foregår brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold, vil SME øyeblikkelig ta tak i dette. 

 Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du sende en henvendelse på e-post postmottak@slettebakken.no. Vi gjør oppmerksom på at krav om opplysninger kan avslås på noen grunnlag (jmfr åpenhetsloven § 6). Du vil få svar på din henvendelse seinest tre uker etter at du sendte din henvendelse.