Historikk

Slettebakken Menighet fikk i 1978 tomten mellom kirken og skolen i gave av Bergen kommune med forbehold at den ble brukt til eldre formål.

Under ledelse av sogneprest Alf Danielsen ble det planlagt et eldresenter som  åpnet i 1983 med 49 aldershjems plasser og 20 aldersboliger. Resten av tomten ble avsatt til senere utbygging. I 1989 ble en etasje på aldershjemmet omgjort til en skjermet sykehjemsavdeling for demente med 11 plasser. En av boligene ble bygget om til aktivitetsavdeling. Eldresenteret har nydelig beliggenhet ved Tveitevannet

Slettebakken Legesenter har leiet lokaler på eldresenteret fra starten. Som en del av leieavtalen stiller de tilsynslege for institusjonen til rådighet.

”Ensengsreformen” førte til at neste utbygging lot seg realisere. Staten ga tilskudd til hver ny sykehjemsplass som ble bygget. Bergen Kommune så seg da råd til å inngå et sammarbeid med SME for å få realisert nye sykehjemsplasser. Under ledelse av Jakob Blytt ble det nedsatt en byggekommite som gjennomførte planlegging og bygging av et nybygg med tre sykehjemsavdelinger med til sammen 25 plasser. Disse ble åpnet i 2003.

Slettebakken Menighets Eldresenter er en ideell Stiftelse med det formål å gi eldre et godt sted å være. Bergen Kommune har disponert plassene på institusjonen, og betalt driften av disse fra starten i 1983.  I 2003 ble dette samarbeidet formalisert i en driftsavtale og husleieavtale. Det gir både institusjonen og kommunen rammer for alle deler av det økonomiske samarbeidet. Populært sagt betaler kommunen en ”stykkpris” pr.plass pr.år. Budsjettet justeres hvert år i forhold til lønns og prisstigning 1.mai.

Bergen kommune følger opp avtalen  med årlige kontraktsoppfølgings møter på institusjonen. Der blir kvalitetskravene for drift av alders og sykehjemsplasser i Bergen kommune belyst i forhold til det som blir gjort på SME.

Det er forvaltningsenheten i Årstad Bydel som disponerer plassene på institusjonen, og fordeler disse etter behov i kommunen og det tilbudet som vi kan gi på våre avdelinger.

SME er en av 17 ideelle private institusjoner i Bergen kommune. Vi er et viktig supplement til kommunens egen drift av institusjoner for eldreomsorg. En privat institusjon har en egen forankring og historie, og kan derfor utvikle et særpreg. Samarbeidet mellom private og kommunale institusjoner er i dag formalisert gjennom nettverksmøter for styrerne. De private institusjoner møtes i PIIB (private institusjoners interesseforening i Bergen).