Menigheten

Slettebakken menighet har i 1983 stiftet Slettebakken menighets Eldersenter. Bak denne hendelsen ligger det mange år med målrettet arbeid fra aktive mennesker i menigheten.

Historisk bakgrunn
Da Slettebakken kirke stod ferdig i 1972 var det noen som straks så seg rundt etter nye utfordringer. Sogneprest Alf Danielsen var en av dem. Han ønsket å bruke kirkens nabotomt til eldreformål. Dette arbeidet ble videreført av sogneprest Christoffer Johnsen, og endelig i 1978 fikk menigheten tomten i gave fra Bergen kommune. Forutsetningen var at den skulle brukes til eldreformål. Reidar Bjørkås ledet planleggingsarbeidet, og byggeprosessen. I 1983 kunne stiftelsen Slettebakken menighet eldresenter opprettes, og et stort aldershjem med 50 plasser åpnet sine dører.

Tilknytning til Slettebakken menighet i dag
Eldresenteret er en selvstendig og autonom stiftelse underlagt stiftelsesloven av 2001. Slettebakken menighets formelle innflytelse på eldresenteret er gjennom valg av styrerepresentanter som gjennomføres på det årlige sammøte mellom stiftelsens styre, menighetsrådet og diakoniutvalget.

Stiftelsens kristne idegrunnlag er nedfelt i vedtektene §2:
Slettebakken menighets Eldresenter har til formål å gi eldre et godt sted å være i aldershjemmet, sykehjemmet og aldersboligene. Stiftelsen ledes i samsvar med kristne verdier og et kristent menneskesyn.

Bergen kommune tildeler plassene gjennom vår driftsavtale. Det er tilhørighet til bydelen som er styrende for hvor den enkelte for plass. Bergen har imidlertid fritt sykehjemsvalg slik at beboere kan ønske seg et tilbud også utifra livssyn.

De ansatte på eldresenteret kan ha ulikt livssyn. Det forventes lojalitet i forhold til stiftelsens idegrunnlag. I ansettelseskontrakten blir dette underskrevet av alle.

Praktisk samhandling med Slettebakken menighet i dag
Vi ser det som svært viktig at vårt tilbud også ivaretar menneskets åndelige behov. Det er et mål for oss at dette også er med å prege vår hverdag på eldresenteret. Slettebakken menighet bidrar med engasjement og tilrettelegging av aktiviteter på en rekke områder;

- Sommergudstjeneste
- Samtaler med menighetens prester etter ønske
- Kirkebesøk 
- Besøk av Slettebakken menighets barnehage
- Frivillige til utvalg og aktiviteter på eldresenteret

Se Slettebakken menighets web-side: www.kirken.no/slettebakken